Binära Optioner: Historia

Den binära optionens historia – från laglöshet till EU-reglering

Binära optioner har länge varit tillgängliga utanför de reglerade börserna och köpts och sålts genom så kallad over-the-counter (OTC) trading. Eftersom de inte såldes på någon stor reglerad börs kunde det vara svårt att hitta lämpliga köpeobjekt eller få sålt de binära optioner man ville bli av med innan utgångsdatumet. Detta ledde i sin tur till att de började bakas in i komplexa optionskontrakt som inte bara omfattade binära optioner. Det började även dyka upp helt oreglerade handelsplattformar på internet som inte hade licens från någon jurisdiktion.

Tack och lov har en hel del hänt under de senaste åren, som gjort handeln med binära optioner säkrare. För oss inom EU finns till exempel möjlighet att göra våra transaktioner på handelsplattformar som underkastar sig Cyperns eller Maltas regelverk för handel med finansiella instrument, och som därmed även måste följa EU:s direktiv. Cypern införde sin reglering år 2012, och sedan följde Malta efter året därpå. Det är en av anledningarna till att intresset för handeln med binära optioner har växt sig så stort i Sverige och andra EU-länder under det senaste året.

Cypern klassificerar binära optioner som finansiella instrument år 2012

En av anledningarna till att Cypern idag är ett vanligt land att registrera sig i för seriösa handelsplattformar är att Cypern var det första land inom EU som skapade ett regelverk för just binära optioner. Detta skedde som en reaktion på att ”laglösa” plattformar som saluförde handel med binära optioner hade börjat dyka upp på internet under andra halvan av 2000-talet. På dessa plattformar saknades garantier för att klientens insatta medel hölls i en separat fond, vilket innebar att ekonomiska problem för själva företaget bakom plattformen kunde leda till att klientens pengar användes för att betala bolagets skulder. Det fanns inte heller någon oberoende tredje part som kunde kontrollera transaktionerna för att säkerställa att de utfördes korrekt.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) meddelade i maj 2012 en ny policy rörande klassificeringen av binära optioner som finansiell instrument. CySEC blev i och med denna policyförändring den första MiFID-medlemmen som definierade binära optioner som finansiella instrument. De plattformar för handel med binära optioner som var aktiva i Cypern fick sex månader på sig att skicka in en licensansökan till CySEC.

Malta klassificerar binära optioner som finansiella instrument år 2013

I Malta var det tidigare Malta’s Lottery and Gaming Authority (LGA) som reglerade binära optioner, men sedan mitten av juni 2013 regleras binära optioner istället av Malta’s Financial Servies Authority (FSA). Detta sedan denna myndighet bekräftat att de anser att binära optioner omfattas av Markets In Financial Instruments Directive (MiFID), 2004/39/EC. Malta blev därmed det andra EU-land som klassificerade och reglerade binära optioner som finansiella instrument.

Innan denna förändring trädde i kraft var det ett speltillstånd från LGA som krävdes för att arrangera handel med binära optioner på Malta, men numera ska man istället ha en Category 3 Investment Services Licence från FSA. Att binära optioner ses som finansiella instrument innebär också bland annat att aktörer måste följa MiFID-direktivets krav på lägsta tillåtna kapital.

Esma förbjuder handeln för att skydda sparare

2018 så förbjuder ESMA tillfälligt handel med binära optioner i tre månader för att ge Eurpeiska regulatorer tid att skapa nya regelverk. Förbjudet förlängs sedan.

Ett flertal länder inom EU förbjuder som följd företag som tillhandahåller investeringstjänster från att marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till icke-professionella kunder. Detta inkludera stora länder såsom Stor brittanien och Frankrike. Svenska finansinspektioner förbjuder 2019 företag som tillhandahåller investeringstjänster från att marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till icke-professionella kunder